Lettergrootte: A A A

NVOG ontvangt staatssecretaris Klijnsma op 64e Algemene Vergadering

Woensdag 25 mei hield de NVOG haar 64e Algemene Vergadering. Deze keer waren wij te gast bij Achmea in Zeist. Om 10.30 uur opende NVOG voorzitter Jaap van der Spek de vergadering. Na zijn welkomstwoord hield Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, een inleiding waarin hij de toehoorders iets vertelde over het bedrijf en waarin hij uitlegde dat Achmea een verantwoord beleggingsbeleid voert. Omdat er niet alleen naar rendement wordt gekeken, worden voor de verzekeringsgroep en alle merken de beleggingen getoetst aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Naast een uitgebreid pakket aan schade- en zorgverzekeringen biedt Achmea ook diverse vormen van pensioenverzekeringen en voelt men zich nauw betrokken bij alles wat op het gebied van pensioenen gebeurt. 

Na de bijdrage van de heer Van Duin informeerde Jaap van der Spek de aanwezigen over zaken waarmee de NVOG de afgelopen tijd is bezig geweest en over de plannen voor de nabije toekomst.  De invloed van de ouderenorganisaties in het politieke landschap is groeiende maar er is nog een lange weg te gaan. Ook liet hij zien welke acties voor de komende periode richting de kamerverkiezingen in maart 2017 zijn gepland.

De volgdende agendapunten (het verslag van de ALV van 25 november vorig jaar, het jaarverslag 2015 en het vaststellen van de financiën over het afgelopen jaar) werden vlot afgewerkt. De geagendeerde vacature in de kascommissie kon ter plekke worden afgevinkt doordat één der aanwezigen, de heer Jan van Harmelen van de lidvereniging KVEO) zich bereid verklaarde in de commissie zitting te nemen. Aansluitend hieraan meldde Jaap van der Spek dat er een vacature is in het bestuur is.

Voor de middagpauze praatte Joop Blom, voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen met zijn presentatie "Zorg in Beweging" de vergadering bij over de stand van zaken betreffende dit thema. Zijn presentatie bevatte tevens een aantal adviezen aan de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma's 2017-2021.

Om 12.30 uur werd de vergadering onderbroken voor de lunchpauze en kon men genieten van een prima verzorgde lunch.

Een bijzonder moment van de dag was de aanwezigheid van staatssecretaris mevrouw Jetta Klijnsma die (enkele dagen tevoren!) had aangegeven de vergadering te willen bijwonen. Er was een aantal vragen voorbereid over koopkracht en pensioenen die door de voorzitter van de gezamenlijke NVOG/KNVG pensioencommissie de heer Jos Berkemeijer aan de staatssecretaris werden voorgelegd en die zij direct beantwoordde. Ook op de door aanwezigen in de zaal rechtstreeks aan haar gestelde vragen gaf mevrouw Klijnsma meteen antwoord. Een aantal vragen dat niet aan bod kwam zal aan de staatssecretaris worden nagestuurd en zij beloofde deze te beantwoorden.

Uiteraard heeft zij niet op alle vragen en opmerkingen een duidelijk of tevredenstellend antwoord kunnen geven maar uit haar opstelling bleek dat de staatssecretaris ons (lees: de ouderenorganisaties) serieuzer neemt dan voorheen en dat zij "zoekt naar oplosssingen om te voorkomen dat ouderen in 2017 opnieuw in koopkracht worden achtergesteld". Op 29 juni praten de ouderenorganisaties verder met de staatssecertaris en met minister Asscher.

Na het vertrek van mevrouw Klijnsma hield Jos Berkemeijer een presentatie over pensioenen die was toegespitst op de financiële positite van pensioenfondsen, het wetsvoorstel verbeterde premieregeling en het pas verschenen SER rapport. Over het onderwerp pensioenen is zoveel te doen en vooral uit te leggen, dat werd voorgsteld om binnenkort weer een bijpraatmiddag over dit onderwerp te organiseren.

De laatste presentatie van deze dag werd verzorgd door Maarten Maas, voorzitter van de commissie Koopkracht, Inkomen en AOW. Hij liet het verschil zien tussen statische koopkracht en dynamische koopkracht. Helaas zijn de koopkrachtvooruitzichten voor ouderen in 2017 negatief: het magere plusje van 2016 kan in 2017 wel eens een dikke min worden! Op de laatste twee sheets toonde Maarten een aantal punten wat er met betrekking tot koopkracht bij SZW en Financiën moet gebeuren om te voorkomen dat ouderen er voor het zoveelste jaar op achteruit gaan.

Tegen vieren sloot voorzitter Jaap van der Spek de vergadering en bedankte hij een ieder voor de aanwezigheid en de inzet. Aansluitend was er gelegenheid om tijdens het nuttigen van een drankje en een hapje nog even na te praten. Uit de tot nu toe ingeleverde evalutatieformulieren van de ALV kan worden opgemaakt dat veel aanwezigen de vergadering positief hebben beoordeeld.

U kunt de presentaties van de diverse sprekers bekijken op deze website onder het tabblad ""Publicaties".

Gepubliceerd: vrijdag 27 mei 2016 om 17:49 uur

Overige dossiers uit 2016

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________