Lettergrootte: A A A

Ouderenorganisaties op gesprek bij SZW

Woensdag 29 juni heeft een delegatie van Unie KBO, PCOB, KNVG, NOOM en NVOG een gesprek gehad met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De bewindslieden hebben eerder aangegeven als coördinator van het ouderenbeleid te willen optreden, in deze bespreking hebben wij ze hier nogmaals op aangesproken. Onderwerp van discussie waren o.a. de kostendelersnorm, de koopkracht van ouderen, kortingen op de pensioenen en ouderenwerkloosheid.

Mevrouw Klijnsma erkende tijdens het gesprek wel dat de kostendelersnorm (mantelzorgboete) mensen met een onvolledige AOW onevenredig raakt maar dat zij, omdat het in de bijstandsregeling is vervat, er niets aan kan doen "om geen precedent" te scheppen. Zij is bereid om te kijken of er mogelijk iets kan worden gerepareerd. De ouderenorganisaties hebben gevraagd om hiervoor een structurele oplossing te vinden.

De minister en de staatssecretaris geven de indruk zich bewust te zijn van het gevaar dat er problemen zullen ontstaan bij een verslechtering van de koopkracht van ouderen. Asscher zegt dat de AOW (de basisvoorziening waar de overheid over gaat) meeloopt met de ontwikkeling van het minimumloon. Wij hebben daarop aangegeven dat het om twee dingen gaat: 1. zorgen dat mensen niet door de bodem zakken 2. gelijke behandeling. En we hebben gepleit voor speciale aandacht voor mensen met toenemende zorgkosten. Ons werd toegezegd dat serieus zal worden gekeken naar een evenwichtig koopkrachtbeleid met bijzondere aandacht voor stapelingseffecten. Als deze zomer nieuwe cijfers en nieuwe inzichten komen, zal daarop worden geanticipeerd. De bewindslieden gaven aan dat input van de ouderen- en gepensioneerdenorganisaties serieus bij de kabinetsdiscussie zal worden meegenomen.

Op onze aanbeveling om de pensioenkortingen te verdelen over een periode van tien jaar later te laten ingaan (bij voorbeeld wanneer het nieuwe pensioenstelsel in werking treedt) werd helaas niet positief gereageerd. Klijnsma zei dat voor wat betreft de aanvullende pensioenen niet alle heil van een nieuw pensioenstelsel moet worden verwacht, als zouden dan geen kortingen meer nodig zijn. Van ons verwacht de staatssecretaris reëel verwachtingenmanagement en reële informatie naar de achterban. Deze zomer stelt zij haar “Perspectiefnota” op als reactie op het SER-advies. In deze nota zullen vervolgstappen kenbaar worden gemaakt.

Behalve dat wij de verzekering kregen dat onze opmerkingen in besprekingen en onze schriftelijke commentaren door haar serieus worden behandeld, nodigde zij ons ook uit voor een vervolggesprek in het najaar. Toen werd gevraagd of wij ook aan mochten zitten aan de “echte” overlegtafels, ging de staatssecretaris daar niet op in. Maar, zeker nu we als ouderenorganisaties gezamenlijk optreden, hebben wij wel de indruk gekregen dat de vele contacten van de aflopen maanden hun vruchten gaan afwerpen.

De hoge werkloosheid onder 50-plussers en het Actieplan Ouderenwerkloosheid werd besproken. De situatie voor werkzoekende ouderen van 50 tot 67 jaar is penibel. Binnenkort volgt een apart verdiepend gesprek hierover met ambtenaren van het ministerie en er komt volgens Asscher een wetenschappelijk draaiboek voor de aanpak van werkeloosheid onder ouderen.

We kunnen terugkijken op een positief gesprek met de twee PvdA-bewindslieden. Er is goed naar de wensen en zorgen van senioren geluisterd. Dat goed luisteren zou nu moeten worden “doorvertaald” in het beleid. Dat zullen de ouderenorganisaties uiteraard scherp volgen.

Op Prinsjesdag (of als er gelekt wordt wellicht eerder) zullen wij horen waar al onze inspanningen toe hebben geleid en zullen wij zien of de bewindslieden ons wij daadwerkelijk serieus hebben genomen. Tussen Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen (n.a.v. de NIBUD-cijfers) moeten wij dan laten horen wat wij ervan vinden.

Gepubliceerd: vrijdag 1 juli 2016 om 13:23 uur

Overige dossiers uit 2016

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________