Lettergrootte: A A A

PERSBERICHT: NVOG wil verder na vastlopen overleg sociale partners

Organisaties van gepensioneerden: “MSR uitweg voor pensioen na vastlopen overleg sociale partners”

De koepels van organisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG vinden dat het tijd wordt dat organisaties van gepensioneerden en ouderen betrokken worden bij de vastgelopen discussie over de pensioenen. Nu de sociale partners er niet uitkomen vinden de koepels dat zij verantwoordelijkheid moeten nemen om, in samenwerking met sociale partners en jongeren, een eerste stap te zetten om tot een oplossing te komen. Om de impasse te doorbreken willen KNVG en NVOG met de sociale partners en de jongeren onderzoeken wat de consequenties voor de verschillende generaties zijn bij de invoering van de zogeheten ‘macrostabiele rentevoet’ (MSR) als alternatief voor de veel verguisde risicovrije rente (RTS).

De MSR biedt voor werkenden/jongeren en gepensioneerden een evenwichtige oplossing zowel voor toekomstige als voor bestaande pensioenregelingen. De MSR is eerder al door de SER, de sociale partners, de pensioenfederatie en pensioendeskundigen geadviseerd voor zowel de berekening van de premie als voor de verplichtingen.

MSR. De macro stabiele rentevoet kan de huidige risicovrije rente (de huidige rekenrente) vervangen, die tot instabiliteit en een hogere kans op korting leidt en waarover al jaren discussie is. De MSR wordt berekend op basis van een verwacht portefeuille rendement onder aftrek van de loon-/prijsinflatie. De bepaling van dit verwachte rendement en de loon-/prijsinflatie dient dan wel objectief te worden vastgesteld op basis van het advies van de door de overheid ingestelde commissie parameters. Dit past goed in de gedachte dat pensioenuitkeringen niet zeker en derhalve ook niet risicovrij zijn, maar wel zo stabiel en waardevast mogelijk moeten zijn. De huidige risicovrije rente biedt deze stabiliteit en waardevastheid niet.

Hantering van de MSR leidt naar het oordeel van de ouderenorganisaties tot meer stabiele uitkeringen in zowel het bestaande als een toekomstig pensioenstelsel, voorkomt onnodige kortingen, leidt tot een betere inflatiebescherming en maakt een mogelijke transitie naar een nieuw pensioenstelsel eenvoudiger en transparanter.

Toekomstbestendig pensioen. Dat er aanpassingen van het pensioenstelsel nodig zijn, nu het huidige stelsel niet goed functioneert, wordt ook door de gepensioneerden onderschreven. Zij ervaren, net als de werkenden die nog een pensioen opbouwen, dat de huidige regels leiden tot achterblijvende inflatiecorrectie (indexatie) en volstrekt onvoldoende opbouw om straks een goed pensioen te krijgen. Daarom willen zij actief meewerken aan nieuwe modellen en voorstellen doen voor nieuwe oplossingen. De organisaties van gepensioneerden komen op voor de belangen van 3,5 miljoen gepensioneerden, maar ook voor de belangen van de komende generaties die net zo goed recht hebben op een goed pensioen.

Met de invoering van MSR zijn niet alle problemen in pensioenland opgelost, maar wel een heel belangrijke. Invoering van MSR is niet alleen een eerste belangrijke stap, maar ook voorwaarde om herstel van vertrouwen mogelijk te maken. En dat vertrouwen is nodig, wil een aanpassing van het stelsel kans van slagen hebben. De discussie over de pensioenen tussen de vakbonden en werkgevers is vastgelopen. De organisaties van gepensioneerden achten de tijd gekomen dat sociale partners, jongeren en de overheid met hen rond de tafel gaan zitten om het voorstel tot hantering van de MSR te onderzoeken en te komen tot een breed maatschappelijk gedragen akkoord. Zo’n akkoord is goed voor alle generaties en voor Nederland. 

 

Gepubliceerd: donderdag 28 september 2017 om 20:05 uur

Overige dossiers uit 2017

Links
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________