Lettergrootte: A A A

Structuur

Algemene Vergadering

NVOG is een vereniging waarin de inbreng vanuit de lidorganisaties buitengewoon belangrijk is. De organisatie werkt volgens het ‘bottum-up’-principe: actieve betrokkenheid en kennis vanuit de lidorganisaties is onmisbaar. Het inhoudelijke werk wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers verricht.

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NVOG en komt twee keer per jaar bijeen. Deze AV stelt het beleid vast en beoordeelt het gevoerde beleid en de namens het bestuur verrichte werkzaamheden. De AV benoemt de voorzitter en bestuursleden. Andere bestuursfuncties worden binnen het bestuur verdeeld.

Platforms

Lidorganisaties zijn ingedeeld in platforms, die bestaan uit afgevaardigden van verenigingen die een vergelijkbare problematiek en achtergrond hebben. Het "platformmodel" dient om de inbreng van de ledenverenigingen doelmatig te organiseren. Kennis en ervaring kunnen onderling worden uitgewisseld en via de platformvoorzitters kan invloed worden uitgeoefend op beleid en activiteiten van NVOG. Zo kunnen lidorganisaties ook optimaal gebruik maken van een netwerk van gelijksoortige verenigingen.

NVOG kent thans de volgende platforms:
Verzekerde Regelingen (VR)
Financiële instellingen (FI)
Dochters Internationale Ondernemingen (DIO)/Handel/Nijverheid/Industrie (HNI)
(Semi-)overheidsinstellingen (SOI)
Platform Ouderen Organisaties                                                                                          Platform Toekomstbestendigheid Pensioenfondsen (TBPF) 

NVOG-commissies en -werkgroepen

De drie commissies "Pensioenen", "Zorg, Welzijn en Wonen" en "Koopkracht" bepalen de inhoudelijke positie van NVOG op de respectievelijke terreinen. Zij voorzien de lidverenigingen van de relevante informatie en beantwoorden vragen van leden, die in platformverband niet beantwoord kunnen worden. Ook vervullen de commissies hun taak door intensief overleg te plegen met de partners KNVG, KBO-PCOB en NOOM. Naast de commissies zijn ook enkele werkgroepen actief, die zich met specifieke onderwerpen bezighouden, zoals Jaarverslagen & Indexaties, EU-zaken en Communicatie.

 

Organisatie van NVOG

Hier kunt u het MS Word document van de organisatiestructuur downloaden.

Opleidingen


Loyens & Loeff - Juridisch en fiscaal adviseurs

SPO - Opleidingen voor pensioenfondsbesturen en professionals in de pensioensector

Pensioenopleidingen, Registeropleidingen op niveau A en B voor pensioenfonds-besturen, verantwoordings-organen en professionals in de sector

Willis-Towers-Watson - Innovatieve oplossingen op diverse financiële gebieden

Links
 
NVOG is aangesloten bij

AGE Platform Europe  Ouderenorganisaties waarmee NVOG nauw samenwerkt

       KNVG           NOOM                                                                        


SeniorWeb
________________________________________________________________________
Europeees platform ter bevorde-ring van gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Pay-Able                

_______________________________________________